KRM
Arrangement

Middelalderseminar

Augustinerne på Utstein

07. sep. 2024 KL. 10:00 - 15:00

Velkommen til årets Middelalderseminar på Utstein kloster med tittelen:

Augustinerne på Utstein - et klostersamfunn med inspirasjon fra Europa

I middelalderens verdensbilde befant Norge seg helt i ytterkanten som ‘det siste land i
verden’, slik Adam av Bremen uttrykker det. Samtidig var landet på ingen måte noen
isolert øy, hverken økonomisk, kulturelt eller religiøst. Også Norge inngikk nemlig i det vi
kaller Vestens kristenhet, med pavekirken som enestående overnasjonal og
sammenbindende kraft. Denne enheten strakte seg helt ned på lokalplanet. Om man gikk
til messe i Stavanger eller Barcelona, var liturgien den samme. De etiske normene og selve
virkelighetsforståelsen var felles. Et viktig element i dette store bildet var
klosterbevegelsen, med augustinerfellesskapet på Utstein som eneste senter i vår region.
På årets seminardag vil de to foredragene dykke dypere inn i Utsteinfellesskapets utvikling
og virksomhet. Og, ettersom 7. september også er Sankta Sunnivas translasjonsdag (dvs.
flyttingen av hennes relikvier), vil Schola Solensis fremføre Sunnivahymnen.


BIDRAGSYTERE

Utstein og augustinarane. Eit klosteranlegg veks fram.
Foredrag ved Alf Tore Hommedal, professor i mellomalderarkeologi ved Universitetsmuseet, UiB

Utstein kloster er ikkje berre det best bevarte av dei norske mellomalderklostera, det er også eit av dei mest
omdiskuterte anlegga i vår tids norske klosterforsking. Kom augustinarane til Utstein på 1100-talet eller på
1200-talet, og korleis kan bygningshistoria i anlegget lesast? Med utgangspunkt i restaureringshistoria av
klosterbygningane vil foredraget freista å kasta lys over spørsmåla og over levd liv i augustinaranlegget.

Alf Tore Hommedal er professor i mellomalderarkeologi ved Universitetsmuseet, Universitetet i
Bergen. Ved museet har han det vitskaplege ansvaret for samlingane av arkeologiske bygnings- og
konstruksjonsdelar frå mellomalderen. Han arbeider særleg med sakral og profan bygningskultur og med levd
liv knytt til bygningane. Likeins er han oppteken av det by- eller bygdelandskapet som bygningane inngjekk i.

Utstein-brødrenes lærdoms- og ordensnettverk.
Foredrag ved Tarald Rasmussen, professor emeritus i kirkehistorie ved UiO

Augustinerne på Utstein var nær knyttet til større ordens- og lærdomsnettverk. Både deres idealer for et hellig
liv og deres idealer for reform av kirken var preget av impulser de mottok gjennom disse nettverkene. Hva slags
nettverk snakker vi om her, og hvordan kan de ha påvirket brødrene på Utstein? Foredraget vil søke svar på
slike spørsmål, og rette søkelyset mot augustinerordenens egne nettverk i Norden og Europa. Det vil også gå
inn på andre miljøer som antagelig har vært viktige for den monastiske kulturen på Utstein: deriblant
domkapitlet i Nidaros, kirkelig fornyelsesarbeid på Island og lærdomssentere i andre europeiske land.

Tarald Rasmussen er professor emeritus i kirkehistorie ved Universitetet i Oslo. Faglig tyngdepunkt: nordisk og
europeisk senmiddelalder og tidlig nytid. Flere publikasjoner med vekt på bibeltolkning i middelalderen. I den
senere tid flest publikasjoner om 1500- og 1600-tallet. Sammen med Einar Thomassen var han medforfatter av
en kirkehistorisk lærebok (Kristendommen, en historisk innføring), der han skrev om høy- og senmiddelalderen.
Han var også ansvarlig for bindet om Frans av Assisi i serien om Verdens hellige skrifter, og arbeider for tiden
med en egen bok om Frans. Medutgiver av Journal of Early Modern Christianity.

Tidebønn og Sunnivahymnen «Æterna Christi Munera» ved det gregorianske koret Schola Solensis.

Da augustinerne levde på Utstein kloster i middelalderen ble hele deres dagsrytme strukturert av tidebønnene.
Det gregorianske koret Schola Solensis, inviterer oss inn i klosterkirken for å oppleve tidebønn og en
gregoriansk hymne fra en av festdagene augustinerbrødrene markerte liturgisk i klosterkyrkja på Utstein.
Schola Solensis, som ledes av Ragnhild Zetterstrøm, er tilknyttet er Sola ruinkyrkje. Koret har siden 1995
utforsket den gregorianske sangskatten fra klostertiden og har hatt konserter i inn og utland.

Alf Tore Hommedal, Tarald Rasmussen og koret Scola Solensis.


Praktisk informasjon:

Billetter inkl. to retters lunsj fra Utstein kloster Hotell: kr. 500 (ordinær), kr. 250 (student).
Kjøpes på www.ebillett.no

Direkte lenke: https://checkout.ebillett.no/3...

Arr.: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger, VID Stavanger, Utstein kloster/MUST.